Organizational structure

Organizational structure

CURRENT LEADERSHIP

Dean
JIN Zhijun                      

62759712                        

jinzj1957@pku.edu.cn

Deputy Dean

YANG Lei

62752569

yanglei.energy@pku.edu.cn

Dean assistant

WANG Xinru

62751151

xinruwang@pku.edu.cn

OFFICE STAFF
Office Director

XIAO Shurong

 62755216

1026583546@qq.com

Acting Office Director

WANG Weiwei

62755216

www.energy@pku.edu.cn

Finacial Secretary

ZHANG Kaiqiao

62755216

ken1023@pku.edu.cn

Director of Scientific Resereach and Foreign Affairs

DING Yiru

62755216

yrd@pku.edu.cn

Scientific Research Secretary

LI Fengqin

62755216

lifengqin@pku.edu.cn

ACADEMIC COUNCIL

(Rank by strokes of last name)

Director
Deputy Director
ACADEMIC COMMITTEE

(Rank by strokes of last name)

Director
Deputy Director